Gällande parkering och motioner

Hej alla grannar och god fortsättning på julen! ??

Det är många som bor i vår samfällighet som har flera bilar i hushållet. Antalet platser utomhus är begränsade till c:a 90 stycken. ??Samfälligheten har sedan årsmötet 2008 regler för parkeringen. Nedanstående är inklippt från senaste årsmötet. (De kommer att återigen finnas tillgängliga på vår hemsida som är under ombyggnad nu):

* Med fordon avses personbil, lätt lastbil samt MC (fordon som ryms i en parkeringsruta)
* Parkering av fordon är tillåten endast på markerad plats.
* Garagen är samfällighetens egendom och är avsedd för uppställning av motorfordon.
* Det är ej tillåtet att använda garagen som förråd till fastigheterna. Detta med tanke på eventuell brandrisk, samt att Samfällighetens försäkring inte täcker förlust av egendom placerad i garagen.
* Det är de boendes ansvar att överenskomna parkeringsregler efterlevs.

Som fastighetsägare och medlemmar i samfälligheten har vi ett gemensamt ansvar att se till att dessa regler efterlevs. De bygger på ömsesidig respekt. Använd parkeringsplatsen som du själv vill att övriga fastighetsägare och besökare ska använda parkeringsplatserna. Föregå gärna med gott exempel.

Just det! Den 31:a december är sista dagen för motioner till styrelsen om vad du som boende vill ska tas upp för omröstning på årsmötet i februari. Till exempel om du har ett förslag på om du vill att ovanstående regler ska ändras och isåfall till vad??

Välkommen att maila ditt förslag till styrelsen@2an.info.

Strax är det nyår! Styrelsen vill därför önska er alla ett gott slut och ett Gott Nytt År! ??